หลักการทำงาน Flow meter แต่ละแบบ พร้อมข้อดีและข้อเสีย

สารบัญ

หากคุณกำลังมองหาเครื่องวัดอัตราการไหล สิ่งที่คุณควรศึกษาคือหลักการทำงาน Flow meter แต่ละประเภท ว่ามีวิธีการทำงานอย่างไร ศึกษาข้อดีและข้อเสียของ Flow meter ชนิดนั้น ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องวัดอัตราการไหลที่เราเลือกมา สามารถทำงานได้ตรงตามความต้องการของเรา

หลักการทำงาน Flow meter แต่ละประเภท

เราได้รวบรวมหลักการทำงานพร้อมกับข้อดีและข้อเสียของ Flow meter ประเภทที่นิยมใช้ในประเทศไทย โดยแต่ละประเภทมีหลักการทำงานดังนี้

Electromagnetic Flow meter

electromagnetic-Flowmeter โฟลมิเตอร์ WELL DH1000
ภาพที่ 1 Electromagnetic flow meter รุ่น DH1000

หลักการทำงาน: Electromagnetic ใช้หลักของเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า โดยเมื่อมีของเหลวนำไฟฟ้าไหลผ่านสนามแม่เหล็กจะเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้นในของเหลว แรงเคลื่อนไฟฟ้านี้จะมีความสัมพันธ์กับอัตราการไหลของของเหลว โดยสามารถคำนวณอัตราการไหลได้จากสมการดังนี้

Q = KBv

โดยที่

 • Q คือ อัตราการไหลของของเหลว (m3/s)
 • B คือ ความเข้มของสนามแม่เหล็ก (T)
 • v คือ ความเร็วการไหลของของเหลว (m/s)
 • K คือ ค่าคงที่ของอุปกรณ์วัด

ข้อดี

 • มีความแม่นยำสูง
 • สามารถใช้วัดอัตราการไหลของของเหลวที่หลากหลาย
 • ไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ความหนืด ความหนาแน่น และค่าการนำไฟฟ้าของของเหลว

ข้อเสีย

 • ไม่สามารถวัดอัตราการไหลของของเหลวที่มีค่าการนำไฟฟ้าต่ำ
 • การติดตั้งและบำรุงรักษาอาจซับซ้อน
 • ราคาแพง

Rotameter

Flowmeter rotameter โฟลมิเตอร์ WELL PRZ LZS
ภาพที่ 2 Rotameter รุ่น PRZ (LZS)

หลักการทำงาน: Rotameter ใช้หลักของแรงลอยตัว โดยเมื่อของเหลวไหลผ่านตัววัด ของเหลวจะดันลูกลอย(Float) ให้ลอยขึ้น โดยลูกลอยจะเคลื่อนที่ขึ้นลงตามความเร็วการไหลของของเหลว ตำแหน่งของลูกลอยจะสัมพันธ์กับอัตราการไหลของของเหลว โดยสามารถอ่านอัตราการไหลได้จากมาตราส่วนบนตัววัด

ข้อดี

 • มีราคาถูก
 • ติดตั้งและบำรุงรักษาง่าย
 • สามารถวัดอัตราการไหลของของเหลวที่หลากหลาย

ข้อเสีย

 • ความแม่นยำอาจลดลงเมื่ออัตราการไหลสูง
 • อาจเกิดการอุดตันได้ง่าย

Turbine Flow meter

turbine flowmeter flange type well dh500
ภาพที่ 3 Turbine flow meter รุ่น DH500

หลักการทำงาน: Turbine flow meter ใช้หลักของแรงเหวี่ยง โดยเมื่อของเหลวไหลผ่านใบพัด ใบพัดจะหมุนด้วยความเร็วตามอัตราการไหลของของเหลว ความเร็วการหมุนของใบพัดจะสัมพันธ์กับอัตราการไหลของของเหลว โดยสามารถอ่านอัตราการไหลได้จากอุปกรณ์ตรวจจับความถี่การหมุนของใบพัด

ข้อดี

 • มีความแม่นยำสูง
 • สามารถวัดอัตราการไหลของของเหลวที่หลากหลาย
 • ทนทานต่อการกัดกร่อน

ข้อเสีย

 • อาจมีเสียงดังเมื่ออัตราการไหลสูง
 • การติดตั้งและบำรุงรักษาอาจซับซ้อน

Variable Area Flow meter

Flowmeter โฟลมิเตอร์ WELL lzz Front
ภาพที่ 4 Variable area flow meter รุ่น LZ Series

หลักการทำงาน: Variable area flow meter ใช้หลักของการเปลี่ยนแปลงพื้นที่หน้าตัดของท่อ โดยเมื่อของเหลวไหลผ่านท่อที่มีพื้นที่หน้าตัดเปลี่ยนแปลงได้ ความเร็วการไหลของของเหลวจะเปลี่ยนไปตามพื้นที่หน้าตัด โดยสามารถอ่านอัตราการไหลได้จากอุปกรณ์ตรวจจับความดันของของเหลว

ข้อดี

 • มีราคาถูก
 • ติดตั้งและบำรุงรักษาง่าย
 • สามารถวัดอัตราการไหลของของเหลวที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น น้ำ, ลม, น้ำมัน หรือ สารเคมี

ข้อเสีย

 • ความแม่นยำอาจลดลงเมื่ออัตราการไหลสูง
 • อาจเกิดการอุดตันได้ง่าย

Oval Gear Flow meter

oval-gear-Flowmeter โฟลมิเตอร์ WELL DH900 Oval Gear
ภาพที่ 6 Oval gear flow meter รุ่น OG900 (DH900)

หลักการทำงาน: Oval gear flow meter ใช้หลักของการเปลี่ยนแปลงพื้นที่หน้าตัดของเฟือง โดยเมื่อของเหลวไหลผ่านเฟืองที่มีรูปร่างเป็นวงรี ความเร็วการไหลของของเหลวจะเปลี่ยนไปตามพื้นที่หน้าตัดของเฟือง โดยสามารถอ่านอัตราการไหลได้จากอุปกรณ์ตรวจจับความดันของของเหลว

ข้อดี

 • มีความแม่นยำสูง
 • สามารถวัดอัตราการไหลของของเหลวที่หลากหลาย
 • ทนทานต่อการกัดกร่อน

ข้อเสีย

 • อาจมีเสียงดังเมื่ออัตราการไหลสูง
 • การติดตั้งและบำรุงรักษาอาจซับซ้อน

สรุป

Flow meter แต่ละประเภทมีหลักการทำงานที่แตกต่างกัน การเลือกประเภทของ Flow meter ที่เหมาะสมนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ชนิดของของเหลวที่จะวัด อัตราการไหลที่ต้องการวัด ความแม่นยำที่ต้องการ และงบประมาณที่องค์กรตั้งไว้

หากคุณมองหาตัวแทนจำหน่าย Flow meter ที่มีความเชี่ยวชาญที่สามารถแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือวัดอัตราการไหล สามารถติดต่อตัวแทนจำหน่ายแบรนด์ WELL ได้เลยครับ