Flow meter คืออะไร ? มีกี่แบบ สรุปความแตกต่างแบบเข้าใจง่าย

การเลือก Flow meter หรือเครื่องวัดอัตราการไหลที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมของคุณอาจเป็นงานที่น่ากังวล มี Flowmeter หลายประเภท แต่ละประเภทมีจุดแข็งและจุดอ่อนเฉพาะตัว คู่มือนี้ให้ภาพรวมของมาตรวัดประเภทต่างๆ ที่มีจำหน่าย และปัจจัยที่ต้องพิจารณาเมื่อเลือก Flow meter ที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานของคุณ
สารบัญ

Flow meter คืออะไร ?

Flow meter คือ เครื่องมือที่ใช้วัดอัตราการไหลของของไหลผ่านท่อหรือท่อร้อยสาย โดยทั่วไปจะใช้ในกระบวนการทางอุตสาหกรรมเพื่อตรวจสอบและควบคุมการไหลของของไหล เช่น น้ำ น้ำมัน และสารเคมี โดยเครื่องมือนี้มีหลายประเภทซึ่งถูกแบ่งตามประเภทการวัดการไหล โดยแต่ละประเภทมีหลักการทำงาน ข้อจำกัด และจุดประสงค์ในการวัดของไหลที่แตกต่างกัน

Flowmeter, Flow meter ความหมาย เครื่องวัดอัตราการไหล

ประเภทของ Flow meter

ประเภทของ Flowmeter ถูกแบ่งตามหลักการทำงานได้ 2 ประเภท ได้แก่

1. ประเภทเชิงปริมาตร (Positive Displacement Flowmeter)

ประเภทเชิงปริมาตรทำงานโดยการแทนที่ของไหลที่ไหลผ่านด้วยปริมาตรที่ทราบ หลักการการทำงานคือ ของไหลที่ไหลผ่านเครื่องวัดการไหลจะแทนที่ปริมาตรของของเหลวในตัวเครื่องวัดการไหล ปริมาณของของเหลวที่ไหลผ่านสามารถคำนวณได้จากความเร็วในการไหลของของไหลและพื้นที่หน้าตัดของท่อ

ตัวอย่าง Flow meter แบบปริมาตร ได้แก่

 • Rotameter
 • Variable area flowmeter
 • Turbine flowmeter
 • Oval gear flowmeter

2. ประเภทเชิงมวล (Mass Flowmeter)

Flow meter ประเภทเชิงมวล ทำงานโดยการวัดมวลของของไหลที่ไหลผ่าน โดยไม่คำนึงถึงความหนาแน่น หลักการการทำงานคือ ของไหลที่ไหลผ่านเครื่องวัดการไหลจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของค่าทางกายภาพ เช่น สนามแม่เหล็กไฟฟ้า ความเร็วเสียง หรือแรงโน้มถ่วง การเปลี่ยนแปลงของค่าทางกายภาพเหล่านี้จะถูกแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าเพื่อวัดอัตราการไหลของของไหล

ตัวอย่าง Flow meter แบบเชิงมวล ได้แก่ 

 • Electromagnetic flowmeter
 • Ultrasonic flowmeter
 • Coriolis flowmeter

การทำงานและการใช้งานของ Flow meter แต่ละประเภท

Rotameter

rotameter-Flowmeter โฟลมิเตอร์ WELL ARG-lzg
ภาพที่ 1 : ตัวอย่าง Rotameter รุ่น ARG

Flow meter แบบ Rotameter ทำงานโดยใช้ลูกลอยลอยไปตามท่อ พื้นที่หน้าตัดของท่อที่ลูกลอยลอยผ่านจะเท่ากันกับพื้นที่หน้าตัดของของเหลวที่ไหลผ่าน ความเร็วในการไหลของของไหลสามารถคำนวณได้จากเวลาที่ใช้สำหรับลูกลอยลอยผ่านท่อหนึ่งช่วง ดังนั้นจึงจัดเป็นประเภทเชิงปริมาตร

วิดีโอการทำงานของ Rotameter


Variable area flowmeter

Flowmeter โฟลมิเตอร์ WELL lzz sideview
ภาพที่ 2 : ตัวอย่าง Variable area flowmeter รุ่น LZ-Series

Variable area flowmeter ทำงานโดยใช้พื้นที่หน้าตัดของท่อที่ไหลผ่านเปลี่ยนแปลงตามอัตราการไหลของของไหล อัตราการไหลของของไหลสามารถคำนวณได้จากการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่หน้าตัดของท่อ ดังนั้นจึงจัดเป็นประเภทเชิงปริมาตร

วิดีโอการทำงานของ Variable area flow meter


Turbine flow meter

turbine flowmeter flange type well dh500
ภาพที่ 3 : ตัวอย่าง Turbine flowmeter รุ่น DH500

เครื่องวัดอัตราการไหลแบบกังหัน หรือ Turbine flowmeter ทำงานโดยใช้ใบพัดหมุนไปตามท่อ ความเร็วในการไหลของของไหลสามารถคำนวณได้จากความเร็วในการหมุนของใบพัด ดังนั้นจึงจัดเป็นประเภทเชิงปริมาตร

วิดีโอการทำงานของ Turbine flow meter


Oval gear flow meter

oval-gear-Flowmeter โฟลมิเตอร์ WELL DH900 Oval Gear
ภาพที่ 4 : ตัวอย่าง Oval gear flowmeter รุ่น OG900

ทำงานโดยใช้ฟันเฟือง (Gear) หมุนไปตามท่อ ความเร็วในการไหลของของไหลสามารถคำนวณได้จากความเร็วในการหมุนของฟันเฟือง ดังนั้น Oval gear flowmeter จึงจัดเป็นประเภทเชิงปริมาตร

วิดีโอการทำงานของ Oval gear flow meter


Electromagnetic flow meter

Flowmeter โฟลมิเตอร์ WELL DH1000
ภาพที่ 5 : ตัวอย่าง Magnetic flowmeter รุ่น DH1000

ทำงานโดยการวัดการเปลี่ยนแปลงของค่าเหนี่ยวนำไฟฟ้าที่เกิดจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้า การเปลี่ยนแปลงของค่าเหนี่ยวนำไฟฟ้านี้สัมพันธ์กับมวลของของไหลที่ไหลผ่าน ดังนั้น Electromagnetic flowmeter จึงจัดเป็นเครื่องวัดอัตราการไหลประเภทเชิงมวล

วิดีโอการทำงานของ Electromagnetic flow meter


Ultrasonic flow meter

ultrasonic flow meter
ภาพที่ 6 : ตัวอย่าง Ultrasonic flowmeter

ทำงานโดยใช้หลักการของ Doppler shift คลื่นอัลตราโซนิกจะถูกส่งผ่านของไหลที่ไหลผ่าน ความเร็วในการไหลของของไหลจะทำให้คลื่นอัลตราโซนิกเกิดการกระจัดกระจายและเกิดการเลื่อนความถี่ขึ้นหรือลง ความแตกต่างของความถี่นี้สัมพันธ์กับความเร็วในการไหลของของไหล

วิดีโอการทำงานของ Ultrasonic flow meter


Coriolis flow meter

coriolis flow meter
ภาพที่ 7 : ตัวอย่าง coriolis flow meter

ทำงานโดยใช้หลักการของ Coriolis effect ของไหลที่ไหลผ่านเครื่องวัดการไหลจะทำให้เกิดแรงบิดขึ้น แรงบิดนี้สัมพันธ์กับมวลของของไหลที่ไหลผ่าน

วิดีโอการทำงานของ Coriolis flowmeter


วิธีการเลือก Flow meter

การเลือก Flow meter ที่เหมาะสมนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ประเภทของของไหลที่ต้องการวัด อัตราการไหล ความแม่นยำที่ต้องการ สภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นต้น

 • ประเภทของของไหลที่ต้องการวัด ของไหลบางชนิดมีความหนาแน่นไม่คงที่ เช่น ก๊าซ ของเหลวที่มีความหนืดสูง เป็นต้น การวัดการไหลเชิงมวลจึงเหมาะสมกว่าการวัดการไหลเชิงปริมาตร
 • อัตราการไหล เครื่องมือวัดการไหลบางประเภทสามารถวัดอัตราการไหลได้จำกัด เช่น เครื่องวัดการไหลแบบลูกลอย (Float meter) เหมาะสำหรับอัตราการไหลต่ำ ในขณะที่เครื่องวัดการไหลแบบอัลตราโซนิค (Ultrasonic flowmeter) เหมาะสำหรับอัตราการไหลสูง
 • ความแม่นยำที่ต้องการ เครื่องมือวัดการไหลบางประเภทมีความแม่นยำสูงกว่าประเภทอื่น ๆ
 • สภาพแวดล้อมในการทำงาน เครื่องมือวัดการไหลบางประเภทสามารถทนต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรง เช่น อุณหภูมิสูง ความดันสูง เป็นต้น

สรุป

การใช้งาน Flow meter จำเป็นต้องเข้าใจและเลือกประเภทใช้งานให้ถูกต้อง เพื่อให้การวัดการไหลมีความเที่ยงตรงตามความต้องการของคุณ โดยการเข้าใจความแตกต่างระหว่าง Flow meter แบบเชิงมวลและปริมาตร จะทำให้คุณสามารถเลือกใช้งานประเภทเครื่องวัดอัตราการไหลให้เหมาะกับของไหลในระบบได้ หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้อ่านทุกท่านครับ