โฟลมิเตอร์ คืออะไร เลือกและใช้งานอย่างไร

พบกับคำแนะนำเชิงลึกเกี่ยวกับโฟลมิเตอร์ เครื่องมือสำคัญสำหรับวัดปริมาณการไหล ทำความเข้าใจการเลือกและใช้งานเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด.
สารบัญ

โฟลมิเตอร์เป็นเครื่องมือวัดอัตราการไหลของของไหล เช่น น้ำ, น้ำมัน, และแก๊ส ที่ผ่านภาชนะเช่นท่อหรือราง โดยสามารถวัดปริมาณ อัตราการเคลื่อนที่ หรือปริมาณของสิ่งแอลกอฮอล์ที่ไหลผ่านมาได้

การเลือกใช้และการทำงานของโฟลมิเตอร์จะขึ้นอยู่กับประเภทของโฟลมิเตอร์ที่ใช้ เช่น เครื่องวัดอัตราการไหลแบบ Positive Displacement Meters, Inferential Meters, Oscillatory Flow Meters, Differential Pressure Meters, Electromagnetic Flow Meters, Ultrasonic Flow Meters, และ Mass Flow Measurement

การเลือกใช้โฟลมิเตอร์ที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น อุณหภูมิ, ความหนืด, ปริมาณของไหล, และความน่าเชื่อถือของผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์

สิ่งที่ควรจำ:

 • โฟลมิเตอร์เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดอัตราการไหลของของไหล
 • มีหลายประเภทของโฟลมิเตอร์ที่ใช้กับงานที่แตกต่างกัน
 • การเลือกใช้โฟลมิเตอร์ควรคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น อุณหภูมิ, ความหนืด, และปริมาณของไหล
 • การเลือกซื้อโฟลมิเตอร์ควรพิจารณาถึงบริการหลังการขายและความน่าเชื่อถือของผู้ผลิตและจัดจำหน่าย
 • โฟลมิเตอร์เป็นเครื่องมือสำคัญในการควบคุมและวัดการไหลของของไหล

ประเภทของ Flow Meter และการใช้งาน

Flow Meter หรือ เครื่องวัดอัตราการไหล มีประเภทต่างๆ ที่ถูกออกแบบมาใช้งานในสถานการณ์และการประยุกต์ที่แตกต่างกัน แต่ละประเภทจะมีลักษณะและหลักการทำงานที่แตกต่างกันซึ่งส่งผลต่อความแม่นยำและประสิทธิภาพของการวัด

นี่คือประเภทของ Flow Meter ที่ใช้งานแพร่หลาย:

 1. Positive Displacement Meters: เครื่องวัดอัตราการไหลแบบ Positive Displacement Meters ใช้สำหรับวัดปริมาณของสิ่งต่างๆ โดยการใช้หลักการของการวัดปริมาณที่ผ่านไปในภาชนะเล็กๆ โดยนับจำนวนซีซีหรือลิตรที่ถ่ายโอนไปตามหลังเลื่อยๆ
 2. Inferential Meters: Inferential Meters เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดอัตราการไหลแบบทางอ้อม โดยใช้หลักการคำนวณจากพื้นที่หน้าตัดของการไหล โดยวัดผ่านทางหลายๆ จุดหรือรูปแบบการวัดที่แตกต่างกัน
 3. Oscillatory Flow Meters: Oscillatory Flow Meters ใช้หลักการแกว่งเพื่อวัดอัตราการไหล หัววัดสามารถทำความเข้าใจได้ว่าจำนวนกลวงที่เกิดขึ้นเมื่อมีการไหลผ่านมานั้นเกิดขึ้นกี่ครั้ง ซึ่งสามารถแปลผลเป็นอัตราการไหลได้
 4. Differential Pressure Meters: Differential Pressure Meters ใช้สำหรับวัดอัตราการไหลโดยใช้หลักการของการวัดค่าแรงดันตกคร่อม กลไกทำงานของ Differential Pressure Meters จะวัดค่าแรงดันจากการเปรียบเทียบความต่างของแรงดันในทางเดียวกันที่หนาและบาง
 5. Electromagnetic Flow Meters: Electromagnetic Flow Meters หรือ Magmeters เป็นการวัดอัตราการไหลของมวล โดยใช้หลักการของกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเมื่อมีน้ำที่เคลื่อนที่ผ่านทางหลอดเคลือบที่สามารถทำงานได้ในสภาวะที่มีความน่าเชื่อถือ
 6. Ultrasonic Flow Meters: Ultrasonic Flow Meters ใช้หลักการของการวัดความเร็วที่เกิดขึ้นเมื่อมีเสียงรบกวนที่ถูกส่งต่อไปยังน้ำในทาง Oblique กับ Reactive โดยใช้เสียงยูล์ทรานส์ที่ถูกส่งไปยังเขตวัดเพื่อนำไปคำนวณเพื่อเป็นอัตราการไหล
 7. Mass Flow Measurement: Mass Flow Measurement ใช้วัดอัตราการไหลของมวลและปริมาณการไหลโดยอ้างอิงถึงหลักการความสามารถในการคำนวณค่ามวลและอัตราการไหลของเหลวหรือก๊าซ ซึ่งสามารถวัดได้ความแม่นยำสูง

การเลือกใช้ Flow Meter ที่เหมาะสมกับงานของคุณจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ประเภทของไหล, การใช้งาน, และความต้องการในการวัดอัตราการไหล ควรศึกษาข้อมูลและแนวทางการใช้งานที่แนะนำจากผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำและประสิทธิภาพสูงสุด

หลักการทำงานของ Flow Meter

Flow Meter ทำงานโดยการวัดปริมาณ ปริมาณ หรืออัตราการเคลื่อนที่ของของไหล โดยการใช้หน่วยวัดของการวัดของไหล เช่น อัตราการไหลของปริมาณ หรืออัตราการไหลของมวล การวัดอัตราการไหลของปริมาณสามารถคำนวณได้จากสมการ Q = vA ซึ่ง Q เป็นอัตราการไหลของปริมาณ, v เป็นความเร็วของการไหล, และ A เป็นพื้นที่หน้าตัดที่ของไหลวิ่งผ่าน

ตัวอย่างเช่น หากต้องการวัดอัตราการไหลของน้ำที่ไหลผ่านท่อเข้า โดยทราบความเร็วของน้ำเป็น 1 m/s และตัวอ่อนที่ใช้วัดมีพื้นที่หน้าตัดเป็น 0.1 m² ค่าอัตราการไหลของปริมาณซึ่งเท่ากับ Q = vA = 1 m/s x 0.1 m² = 0.1 m³/s

วัดอัตราการไหล

ประเภทของ Flow Meter หลักการทำงาน
Positive Displacement Meters วัดปริมาณของสิ่งต่างๆ โดยวัดปริมาณที่ไหลผ่านท่อหรือราง
Inferential Meters วัดอัตราการไหลแบบทางอ้อมหรือโดยใช้ค่าที่สัมพันธ์กับอัตราการไหลจากการวัดอย่างอื่น
Oscillatory Flow Meters วัดอัตราการไหลที่ใช้หลักการแกว่งของสิ่งต่างๆ ในการสร้างคลื่นหรือเคลื่อนที่
Differential Pressure Meters วัดอัตราการไหลที่ใช้หลักการของการวัดค่าแรงดันตกคร่อมในท่อ
Electromagnetic Flow Meters วัดอัตราการไหลของมวลโดยใช้หลักการการวัดแบบไฟฟ้าแม่นยำ
Ultrasonic Flow Meters วัดอัตราการไหลด้วยหลักการวัดความเร็วโดยใช้เสียงลพางจากเครื่องมือ
Mass Flow Measurement วัดอัตราการไหลของมวลโดยใช้หลักการการนับจำนวนสิ่งจำเป็น

การเลือกใช้ Flow Meter ที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับลักษณะและความต้องการของการวัดการไหล และควรคำนึงถึงความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตและจัดจำหน่าย

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการวัดการไหลสำหรับ Flow Meter

ในการเลือกและใช้ Flow Meter เพื่อวัดการไหล มีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้องมากับประสิทธิภาพและความเที่ยงตรงของการวัด ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ควรถูกพิจารณาในกระบวนการเลือกซื้อโดยละเอียด

 1. อุณหภูมิ: อุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมและสารไหลสามารถมีผลต่อประสิทธิภาพของ Flow Meter อุณหภูมิสูงหรือต่ำเกินไปอาจมีผลกระทบต่อการวัดไหลได้
 2. ความหนืด: ความหนืดของสารไหล หรือความหนาแน่นของระดับความเข้มข้นของสารไหล สามารถส่งผลต่อการวัดไหลของ Flow Meter โดยมีการแปรผันที่ค่าที่วัดได้
 3. ปริมาณการไหล: ปริมาณของการไหลมีความสำคัญในการเลือก Flow Meter ที่เหมาะสม ขนาดและความจุของไหลจะมีผลต่อประสิทธิภาพและความเที่ยงตรงของการวัด
 4. ความน่าเชื่อถือ: ความน่าเชื่อถือของผู้ผลิตและจัดจำหน่าย Flow Meter มีความสำคัญ เนื่องจากมีผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพของการวัด ควรเลือกผู้ผลิตและจัดจำหน่ายที่มีความเชื่อถือและการบริการหลังการขายที่ดี

วิธีเลือกซื้อ Flow Meter ให้ตอบโจทย์ คุ้มค่า

เมื่อเราต้องการซื้อ Flow Meter สำหรับใช้ในงานต่างๆ เราควรให้คำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเลือกซื้อนั้นตอบโจทย์ความต้องการสำหรับงานของเราอย่างคุ้มค่าและเหมาะสมที่สุด

ประเภทของไหลที่เหมาะสม: ก่อนที่เราจะเลือกซื้อ Flow Meter ควรตระหนักถึงประเภทของไหลที่เราจะวัด หากเป็นไหลที่มีความหนืดสูง เราควรเลือกใช้ Flow Meter ที่เหมาะสมกับความหนืดนี้ เช่น Electromagnetic Flow Meters หรือ Magmeters ที่เหมาะสำหรับวัดอัตราการไหลของมวล และหากเป็นไหลที่มีความหนืดต่ำ เราควรเลือกใช้ Flow Meter ที่เหมาะสมกับความหนืดนี้ เช่น Differential Pressure Meters ที่เหมาะสำหรับวัดอัตราการไหลที่ใช้หลักการของการวัดค่าแรงดันตกคร่อม

บริการหลังการขาย: เมื่อซื้อ Flow Meter เราควรคำนึงถึงบริการหลังการขายที่มากับสินค้าด้วย เช่น บริการซ่อมบำรุง และอะไหล่สำรอง เพื่อให้เราได้รับการดูแลและบริการที่ดีเมื่อเกิดปัญหาหรือข้อผิดพลาด

ความน่าเชื่อถือของผู้ผลิตและจัดจำหน่าย: อีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญคือความน่าเชื่อถือของผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้า ควรเลือกซื้อ Flow Meter จากบริษัทที่มีชื่อเสียงและเครื่องมือที่มีคุณภาพ เพื่อให้เรามั่นใจว่าเราได้รับสินค้าที่มีความเที่ยงตรงและมีความน่าเชื่อถือ

โดยสรุป เมื่อเราต้องการซื้อ Flow Meter ควรให้คำนึงถึงประเภทของไหลที่เหมาะสม, บริการหลังการขาย, และความน่าเชื่อถือของผู้ผลิตและจัดจำหน่าย เพื่อให้การเลือกซื้อนั้นเป็นคำตอบที่ตรงกับความต้องการและคุ้มค่าที่สุดสำหรับเรา

สรุป

Flow Meter เป็นเครื่องมือสำคัญในการวัดอัตราการไหลของของไหลที่มีประโยชน์ในหลายสาขาอุตสาหกรรม โดยใช้เทคโนโลยีและหลักการที่แตกต่างกัน

โฟลมิเตอร์แต่ละประเภทมีลักษณะและหลักการทำงานที่ต่างกัน เช่น Positive Displacement Meters ใช้วัดปริมาณของสิ่งต่างๆ, Inferential Meters ใช้วัดอัตราการไหลแบบทางอ้อม, Oscillatory Flow Meters ใช้วัดอัตราการไหลที่ใช้หลักการแกว่ง, Differential Pressure Meters ใช้วัดอัตราการไหลที่ใช้หลักการของการวัดค่าแรงดันตกคร่อม, Electromagnetic Flow Meters ใช้วัดอัตราการไหลของมวล, Ultrasonic Flow Meters ใช้วัดอัตราการไหลด้วยหลักการวัดความเร็ว, และ Mass Flow Measurement ใช้วัดอัตราการไหลของมวล

ในกระบวนการเลือกซื้อ Flow Meter ควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น อุณหภูมิ, ความหนืด, ปริมาณการไหลที่จะวัด, และความน่าเชื่อถือของผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ซึ่งจะช่วยให้ได้ Flow Meter ที่ตอบโจทย์และคุ้มค่าที่สุดสำหรับงานนั้นๆ