เราอธิบายหลักการทํางานของ flow sensor

เข้าใจได้ง่ายกับหลักการทํางานของ flow sensor ในมุมมองวิชาการ พร้อมแนะนำอุปกรณ์วัดการไหลที่เหมาะสมสำหรับการใช้งาน.
สารบัญ

Flow sensor เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดและควบคุมอัตราการไหลของของเหลวหรือก๊าซภายในท่อ หลักการทำงานของ flow sensor มีหลักการวัดการไหลแบบอัตราการไหลของปริมาตรและแบบอัตราการไหลของมวล การวัดอัตราการไหลของปริมาตรจะใช้สมการ Q = vA โดยที่ Q คือ อัตราการไหลของปริมาตร, v คือ ความเร็วการไหล, และ A คือ พื้นที่หน้าตัดที่ของไหลวิ่งผ่าน การวัดอัตราการไหลของมวลจะใช้สมการ และสามารถทำงานได้โดยใช้หลลักของแรงลอยตัว หรือพื้นที่หน้าตัดของท่อ อุปกรณ์วัดอัตราการไหลส่วนใหญ่ที่ใช้แบบการวัดอัตราการไหลของปริมาตรคือ flow meter

สรุป

 • Flow sensor เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดและควบคุมอัตราการไหลของของเหลวหรือก๊าซภายในท่อ
 • หลักการทำงานของ flow sensor มีหลักการวัดการไหลแบบปริมาตรและการไหลของมวล
 • Flow meter เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดการไหลของปริมาตรของของเหลว
 • Flow sensor มีหลายประเภท เช่น flow meter แบบ electromagnetic, rotameter, turbine, variable area, และ oval gear

การทํางานของ flow meter แบบการวัดอัตราการไหลของปริมาตร

Flow Meter ทำงานโดยวัดการไหลของปริมาตรของของเหลว โดยใช้หลักของการวัดอัตราการไหลของปริมาตรและคำนวณจากสมการ Q = vA โดยที่ Q คือ อัตราการไหลของปริมาตร, v คือ ความเร็วการไหล, และ A คือ พื้นที่หน้าตัดที่ของไหลวิ่งผ่าน

เราใช้ flow sensor เพื่อวัดอัตราการไหลของของไหล ซึ่ง flow sensor นี้เป็นตัวเซ็นเซอร์ที่เปลี่ยนสัญญาณทางฟิสิกส์ (อัตราการไหลของของไหล) เป็นสัญญาณไฟฟ้าหรือการเคลื่อนที่ทางกล เพื่อส่งสัญญาณเหล่านี้ไปยัง Flow Indicator เพื่อแสดงผล หรือ Display Unit

Flow Indicator หรือ Display Unit เป็นอุปกรณ์ที่จะแสดงผลของสัญญาณที่ได้จาก Flow Sensor หรือ Flow Transducer ให้แก่ผู้ใช้งาน

Flow meter เป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์สำหรับการวัดและควบคุมอัตราการไหลของของเหลวหรือก๊าซในท่อ การใช้ flow meter ช่วยให้เราสามารถรับรู้และควบคุมการไหลของของเหลวได้อย่างแม่นยำและเชื่อถือได้

นอกจากนี้ เซ็นเซอร์วัดอัตราการไหลยังสามารถตรวจจับการรั่วไหล การอุดตัน และการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของของเหลวเนื่องจากการปนเปื้อนหรือมลพิษ

ประโยชน์ของ Flow Meter ตัวอย่างอุปกรณ์ Flow Meter
วัดและควบคุมอัตราการไหลของของเหลวหรือก๊าซ paddle-wheel sensor for low-flow rates
ตรวจจับการรั่วไหล inline sensor fitting with paddle wheel
ตรวจจับการอุดตัน positive displacement sensor fitting
วัดการไหลของมวล oval gear flow meter

ด้วยความแม่นยำในการวัดและควบคุมอัตราการไหลของของเหลวหรือก๊าซ อุปกรณ์ Flow Meter นั้นได้รับความนิยมในการใช้งานในหลากหลายธุรกิจ เช่น ระบบปรับอากาศ HVAC, อุปกรณ์การแพทย์, โรงงานเคมี, ระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมและวัดการไหลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงสร้างของ flow sensor

Flow sensor ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักสองส่วน คือ Flow Sensor หรือ Flow Transducer และ Flow Indicator หรือ Display Unit

Flow Sensor: เป็นตัวเซ็นเซอร์ที่ทำหน้าที่ปรับสัญญาณที่อยู่ในรูปแบบทางฟิสิกส์ (อัตราการไหลของของไหล) เป็นสัญญาณไฟฟ้าหรือการเคลื่อนที่ทางกล เพื่อส่งสัญญาณเหล่านี้ไปยัง Flow Indicator หรือ Display Unit

Flow Indicator: หรือ Display Unit มีหน้าที่แสดงผลตามหลักการที่ได้รับมา อาจอยู่ในรูปแบบของสเกล ระดับความสูง เข็ม หรือตัวเลขดิจิทัลเพื่อให้สามารถสื่อสารและสื่อสารให้กับผู้ใช้งานและความเร็วของการไหลได้

Flow Sensor Flow Indicator
ใช้ตรวจจับอัตราการไหลของของเหลวหรือก๊าซในท่อ แสดงผลตามหลักการที่ได้รับมา
ปรับสัญญาณที่หลักการในรูปแบบทางฟิสิกส์ อยู่ในรูปแบบของสเกล ระดับความสูง เข็ม หรือตัวเลขดิจิทัล

Flow sensors ใช้ที่ไหนบ้าง

Flow sensors นิยมใช้ในระบบต่างๆ เพื่อวัดและควบคุมอัตราการไหลของของเหลวหรือก๊าซในท่อ บางครั้งของเหลวหรือก๊าซที่ต้องการวัดอัตราการไหลอาจมีความสำคัญต่อระบบที่ใช้งาน ดังนั้น Flow sensors เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในการทำงานของหลายอุตสาหกรรมและระบบ ตัวอย่างเช่น:

 • HVAC (Heating, Ventilation, and Air-Conditioning)
 • อุปกรณ์การแพทย์
 • โรงงานเคมี
 • ระบบบำบัดน้ำเสีย

Flow sensors ไม่เพียงช่วยในการวัดและควบคุมอัตราการไหลของของเหลวหรือก๊าซภายในท่อเท่านั้น แต่ยังสามารถตรวจจับการรั่วไหล การอุดตัน และการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของของเหลวเนื่องจากการปนเปื้อนหรือมลพิษ

การใช้ Flow sensors ในแต่ละอุตสาหกรรมและระบบนั้น อาจมีความต้องการทางเฉพาะที่ต้องคำนึงถึง และอาจต้องใช้ Flow sensor ที่ออกแบบมาสำหรับงานนั้นๆ ดังนั้นในกรณีที่ต้องการใช้งาน Flow sensors ควรระงับผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมสำหรับงานนั้นๆ

อุปกรณ์วัดการไหลแนะนำ

เมื่อเราต้องการวัดการไหลของของเหลวหรือก๊าซในการทำงานต่างๆ เราต้องใช้อุปกรณ์วัดการไหลที่เหมาะสมและถูกต้อง เพื่อให้ได้ผลวัดที่แม่นยำและเชื่อถือได้ นี่คือบางอุปกรณ์วัดการไหลที่นิยมและเหมาะสมแก่การใช้งาน:

 • paddle-wheel sensor for low-flow rates
 • inline sensor fitting with paddle wheel
 • positive displacement sensor fitting
 • oval gear flow meter

อุปกรณ์เหล่านี้มีความทนทานและความแม่นยำที่สูง ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น เครื่องทำความเย็น, ระบบน้ำประปา และอื่นๆ

สินค้าวัดการไหล

การเลือกใช้อุปกรณ์วัดการไหลที่เหมาะสมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดจากอัตราการไหลที่ไม่เหมาะสม ดังนั้น ควรพิจารณารายละเอียดและคุณสมบัติของแต่ละอุปกรณ์เพื่อเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับงานที่ท่านต้องการดำเนินการ

Flow sensor คืออะไร?

Flow sensor เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดและควบคุมอัตราการไหลของของเหลวหรือก๊าซ โดยสามารถพิจารณาอัตราการไหลของของเหลวโดยใช้หลักของวัดอัตราการไหลของปริมาตรและคำนวณอัตราการไหลได้

ประโยชน์ของ flow sensor ทำให้เราสามารถวัดและควบคุมอัตราการไหลของของเหลวได้แม่นยำ เพื่อใช้ในการควบคุมกระบวนการระหว่างการผลิต อุตสาหกรรมสตรีมน้ำหรือส่วนบุคคล และป้องกันการระเบิด นอกจากนี้ การวัดอัตราการไหลของของเหลวยังช่วยในการตรวจจับการรั่วไหล การอุดตัน และการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระบบ

 • Flow sensor แบบอิเล็กทรอนิกส์: เป็นตัวเซ็นเซอร์ที่ใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ในการวัดและควบคุมอัตราการไหลของของเหลว สามารถใช้ได้กับหลายแบบของของเหลว และมีความแม่นยำสูง
 • Flow sensor แบบหน่วยลูกลอยตัว: ใช้หลักของแรงลอยตัวหรือพื้นที่หน้าตัดของท่อในการวัดแรงกระทำของของเหลว เหมาะสำหรับการวัดอัตราการไหลของเหลวที่มีความหนืดและมีสารอุปทานในสภาวะการไหล
 • Flow sensor แบบทับซ้อน: วัดอัตราการไหลของของเหลวด้วยการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงในความดันที่เกิดขึ้นเมื่อผ่านท่อ มักใช้กับของเหลวที่หนักและมีความหนืดสูง
 • และอื่น ๆ

ประเภทของ flow sensor

Flow sensor มีความหลากหลายของประเภทที่สามารถใช้งานได้ในหลายอุตสาหกรรมและแวดล้อมต่างๆ ต่อไปนี้คือประเภทของ flow sensor ที่นิยมใช้:

 1. Flow sensor แบบวัดความดันแตกต่าง: ประเภทนี้ใช้ในการวัดอัตราการไหลโดยการวัดความแตกต่างของความดันในท่อ
 2. Flow sensor แบบวัดการไหลของมวลความร้อน: ประเภทนี้ใช้ในการวัดอัตราการไหลของมวลความร้อนในระบบ
 3. Flow sensor แบบวัดอัตราการไหล: ประเภทนี้ใช้ในการวัดอัตราการไหลของของเหลวหรือก๊าซในท่อ
 4. Flow sensor แบบวัดโอวัลเกียร์: ประเภทนี้ใช้ในการวัดอัตราการไหลโดยใช้การปรับตัวของโอวัลเกียร์

Flow sensor มีประโยชน์และการใช้งานที่แตกต่างกันในแต่ละประเภท เช่นการวัดความดัน การวัดความร้อน และการวัดอัตราการไหล ชนิดของ flow sensor ที่เหมาะสมสำหรับแต่ละงานจะขึ้นอยู่กับความต้องการและเป้าหมายของการใช้งานเฉพาะ

หลักการทำงานของ flow meter แต่ละประเภท

Flow meter มีหลายประเภท แต่ละประเภทมีหลักการทำงานที่แตกต่างกัน โดยอุปกรณ์นี้ถูกออกแบบมาเพื่อวัดและควบคุมอัตราการไหลของของเหลวหรือก๊าซที่ไหลผ่านท่อ สำหรับประเภทแรกคือ flow meter แบบ electromagnetic ซึ่งใช้หลักการวัดโดยตรวจจับช่องว่างทางไฟฟ้าที่เกิดจากพลังงานที่เกิดขึ้นจากการไหลของของเหลว และแปลงมาเป็นสัญญาณไฟฟ้าที่สามารถนำไปวิเคราะห์อัตราการไหลของปริมาตรได้

สำหรับ flow meter แบบ rotameter จะใช้หลักการวัดอัตราการไหลของปริมาตรโดยใช้กระบวนการหมุนของส่วนต่าง ๆ ภายในท่อ flow meter เมื่อมีการไหลเกิดขึ้น ปัจจัยการเคลื่อนไหวของของเหลวจะทำให้ส่วนต่าง ๆ หมุนไปด้านบน จนกว่าจะทับซ้อนกับการหมุนของส่วนเส้นที่ติดมาดูแลกันโดยที่จุดที่ใหญ่ที่สุดของจุดที่ทับซ้อนจะซ้อนทับกับส่วนเส้นที่มีขนาดเล็กที่สุด

อีกประเภทหนึ่งคือ flow meter แบบ turbine ซึ่งใช้หลักการวัดอัตราการไหลของปริมาตรจากการวงรอบของตัวตรวจจับการไหล โดยเมื่อมีการไหลเกิดขึ้น ตัวตรวจจับการไหลจะหมุนร่วมกับการไหลภายในท่อที่วัด โดยอัตราการไหลของปริมาตรสามารถคำนวณได้จากการนับจำนวนรอบการหมุนของตัวตรวจจับ

สำหรับ flow meter แบบ variable area จะใช้หลักการวัดอัตราการไหลของปริมาตรจากการวัดพื้นที่หน้าตัดของท่อ flow meter เมื่อมีการไหลเกิดขึ้น มวลแรงที่เกิดจากการไหลของของเหลวจะทำให้ส่วนต่างของท่อหลากหลายทรงเป็นเวลา โดยอัตราการไหลของปริมาตรสามารถคำนวณได้จากความสูงของส่วนต่าง ๆ ของท่อที่ทีพื้นที่หน้าตัดเป็นนัยยะมากขึ้น

สุดท้ายคือ flow meter แบบ oval gear ซึ่งใช้หลักการวัดอัตราการไหลของปริมาตรโดยการตรวจจับการหมุนของลูกกลิ้ง that ซึ่งอยู่ภายใน flow meter โดยการไหลจะกำหนดโดยปริมาณการหมุนของลูกกลิ้ง that ที่วัดพื้นที่ที่ไหลผ่าน

ประเภทของ Flow Meter หลักการทำงาน
Electromagnetic วัดอัตราการไหลโดยตรวจจับแบบไฟฟ้า
Rotameter วัดอัตราการไหลโดยตรวจจับการหมุนของส่วนต่าง ๆ
Turbine วัดอัตราการไหลโดยตรวจจับการหมุนของตัวตรวจจับการไหล
Variable Area วัดอัตราการไหลโดยตรวจจับพื้นที่หน้าตัดของท่อ
Oval Gear วัดอัตราการไหลโดยตรวจจับการหมุนของลูกกลิ้ง that

สรุป

Flow sensor เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดอัตราการไหลของของเหลวหรือก๊าซภายในท่อ โดยมีหลักการทำงานแบบวัดอัตราการไหลของปริมาตรและวัดอัตราการไหลของมวล

ประเภทของ flow sensor มีหลายชนิด เช่น electromagnetic, rotameter, turbine, variable area, และ oval gear

Flow sensor สามารถนำมาใช้ได้ในหลายอุตสาหกรรม เช่น HVAC, อุปกรณ์การแพทย์, โรงงานเคมี, ระบบบำบัดน้ำเสีย โดยสามารถวัดและควบคุมอัตราการไหลของของเหลวหรือก๊าซในท่อได้อย่างแม่นยำ

อุปกรณ์วัดการไหลที่นิยมใช้และเหมาะสมสำหรับการใช้งานได้แก่ paddle-wheel sensor for low-flow rates, inline sensor fitting with paddle wheel, positive displacement sensor fitting, oval gear flow meter และอื่นๆ