เราอธิบายหลักการทำงานของมิเตอร์วัดการไหล

พบกับบทความที่พูดถึง flow meter หลักการทํางาน และเข้าใจวิธีที่อุปกรณ์นี้ช่วยในการควบคุมและวัดการไหลของของไหลในระบบต่างๆ.
สารบัญ

มิเตอร์วัดการไหลเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมและวัดการไหลของของไหลในระบบต่างๆ มีหลักการทํางานที่แตกต่างกันไปได้แก่การวัดอัตราการไหลของปริมาตรและการวัดอัตราการไหลของมวล ระบบ Flow Meter ประกอบไปด้วย Flow Sensor หรือ Flow Transducer และ Flow Indicator หรือ Display Unit ซึ่งมีประโยชน์ในการตรวจจับและแสดงผลข้อมูลเกี่ยวกับการไหลของของไหลอย่างถูกต้องและแม่นยำ

สิ่งที่ควรจำ:

 • มิเตอร์วัดการไหลใช้ในการควบคุมและวัดการไหลของของไหลในระบบต่างๆ
 • มีหลักการทํางานที่แตกต่างกันไป แบ่งเป็นการวัดอัตราการไหลของปริมาตรและการวัดอัตราการไหลของมวล
 • มีหลากหลายชนิด เช่น Electromagnetic Flow Meter, Rotameter, Turbine Flow Meter, Variable Area Flow Meter, Oval Gear Flow Meter
 • มีประโยชน์ในการเพิ่มความแม่นยำในการวัดการไหลและตรวจจับการไหลที่หลากหลาย
 • การเลือกใช้ Flow Meter เหมาะสมจะทำให้การวัดการไหลอย่างถูกต้องและระบุข้อมูลที่มีคุณภาพ

หลักการทำงานของ Flow Meter

หลักการทำงานของ Flow Meter นั้นแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบหลัก คือการวัดอัตราการไหลของปริมาตรและการวัดอัตราการไหลของมวล Flow Meter แบบวัดอัตราการไหลของปริมาตร (volumetric flow rate) ใช้สูตร Q = vA โดย Q คือ อัตราการไหลของปริมาตร A คือ พื้นที่หน้าตัดที่ของไหลวิ่งผ่าน v คือ ความเร็วของการไหล Flow Meter แบบวัดอัตราการไหลของมวล (mass flow rate) ใช้สูตร ṁ = ρQ โดย ṁ คือ อัตราการไหลของมวล ρ คือ ความหนาแน่นของของไหล Q คือ อัตราการไหลของปริมาตร

การวัดอัตราการไหลของปริมาตรจะวัดตามค่าปริมาตรของของไหลที่ผ่านผ่านพื้นที่หน้าตัดของ Flow Meter ในเวลาที่กำหนด ทำให้สามารถควบคุมและวัดปริมาตรการไหลอย่างแม่นยำได้ โดยใช้สูตร Q = vA เมื่อ Q คือ อัตราการไหลของปริมาตร A คือ พื้นที่หน้าตัดที่ของไหลวิ่งผ่าน v คือ ความเร็วของการไหล นั่นหมายความว่า ข้อมูลการไหลจะถูกนำมาคำนวณโดยนำค่าความเร็วของการไหลมาคูณกับพื้นที่หน้าตัดที่ของไหลวิ่งผ่านเพื่อให้ได้ค่าปริมาตรการไหลที่แท้จริง

การวัดอัตราการไหลของมวลจะวัดตามข้อมูลอัตราการไหลของปริมาตรและความหนาแน่นของของไหล ทำให้สามารถควบคุมและวัดปริมาตรการไหลของมวลอย่างแม่นยำได้ โดยใช้สูตร ṁ = ρQ เมื่อ ṁ คือ อัตราการไหลของมวล ρ คือ ความหนาแน่นของของไหล Q คือ อัตราการไหลของปริมาตร ดังนั้น ข้อมูลการไหลจะถูกนำมาคำนวณโดยนำค่าความหนาแน่นของของไหลมาคูณกับค่าปริมาตรของการไหลเพื่อให้ได้ค่าการไหลของมวล

ชนิดของ Flow Meter

Flow Meter เป็นอุปกรณ์ที่มีรายการชนิดต่าง ๆ ที่สามารถใช้งานได้อย่างแพร่หลาย โดยบางชนิดได้รับความนิยมที่สูง เช่น Electromagnetic Flow Meter, Rotameter, Turbine Flow Meter, Variable Area Flow Meter, และ Oval Gear Flow Meter เป็นต้น แต่ละชนิดของ Flow Meter นั้นมีหลักการทำงานและคุณสมบัติที่แตกต่างกัน

Electromagnetic Flow Meter เป็นชนิดหนึ่งของ Flow Meter ที่ใช้หลักการของการเกิดกระแสไฟฟ้าที่เกิดจากการไหลของของไหลในท่อ โดยมีคุณสมบัติสำคัญเช่น สามารถวัดการไหลของของไหลที่มีสารบางส่วนและเป็นไปได้ทั้งในด้านการไหลของปริมาตรหรือการไหลของมวล

Rotameter เป็นชนิดของ Flow Meter ที่ใช้หลักการของการสูญเสียความสมดุลของแรงที่กระทำต่อท้องถ้วยในท่อ และมีคุณสมบัติที่สามารถวัดอัตราการไหลของปริมาตรได้อย่างแม่นยำ

Turbine Flow Meter เป็นชนิดของ Flow Meter ที่ใช้หลักการของการเร่งความเร็วของตัวตะกั่วในท่อที่อยู่ภายในกลองท่อเพื่อวัดอัตราการไหลของปริมาตร โดยมีความแม่นยำในการวัดการไหลที่สูง

Variable Area Flow Meter เป็นชนิดของ Flow Meter ที่ใช้หลักการของการขยายที่เกิดขึ้นในอุปกรณ์ที่มีรูปหน้าตัดเปลี่ยนไปตามอัตราการไหลของของไหล โดยค่าอัตราการไหลของปริมาตรจะสามารถอ่านได้จากตัวตอบแทนเครื่องวัดที่อยู่ภายในท่อ

Oval Gear Flow Meter เป็นชนิดหนึ่งของ Flow Meter ที่ใช้หลักการของการหมุนของเฟืองวัดอัตราการไหล โดยมีคุณสมบัติสำคัญเช่น ความถูกต้องในการวัดอัตราการไหลและความทนทานต่อสารเคมีที่มีความเป็นกรดและเร่งความสนใจในการใช้งานในระบบอุตสาหกรรมต่าง ๆ

การเลือกใช้ Flow Meter ที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากแต่ละชนิดของ Flow Meter นี้มีความสามารถและประสิทธิภาพที่แตกต่างกัน การเลือกชนิดของ Flow Meter ที่เหมาะสมจะช่วยให้สามารถตรวจสอบและระบุข้อมูลการไหลของของไหลอย่างถูกต้องและตรงตามความต้องการ

ประโยชน์ของ Flow Meter

Flow Meter เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากในการควบคุมและวัดการไหลของของไหลในระบบต่างๆ ซึ่งมีประโยชน์สำคัญต่อการบริหารจัดการต่างๆ หลายรายการประกอบไปด้วยดังนี้:

 1. เพิ่มความแม่นยำในการวัดการไหล: Flow Meter ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการวัดอัตราการไหลของของไหลอย่างถูกต้อง ทำให้สามารถควบคุมการไหลของของไหลในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ประหยัดพลังงานและเวลา
 2. การตรวจจับการไหลที่หลากหลาย: ด้วย Flow Meter ผู้ใช้สามารถตรวจจับการไหลที่มีลักษณะและคุณสมบัติที่แตกต่างกันได้ ทำให้สามารถระบุและจัดการกับการไหลของของไหลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. การแสดงผลข้อมูลอัตราการไหลอย่างถูกต้องและครบถ้วน: Flow Meter ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแสดงผลข้อมูลเกี่ยวกับการไหลของของไหลอย่างถูกต้องและครบถ้วน ทำให้สามารถวิเคราะห์และบริหารจัดการระบบไหลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Flow Meter เป็นเครื่องมือสำคัญที่มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรม การส่งน้ำ และการจัดการระบบไหลต่างๆ

ต้องการน้ำหรือของไหลที่มีความแม่นยำและความถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นในงานอุตสาหกรรมหรือการใช้น้ำในครัวเรือน การใช้ Flow Meter เป็นสิ่งจำเป็น เพราะช่วยให้รับรองและควบคุมการไหลได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างรายการประโยชน์ของ Flow Meter:

ประโยชน์ คำอธิบาย
เพิ่มความแม่นยำ ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการวัดอัตราการไหลของของไหลอย่างถูกต้อง
การตรวจจับการไหลที่หลากหลาย ช่วยตรวจจับและจัดการกับการไหลของของไหลที่มีลักษณะและคุณสมบัติที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การแสดงผลข้อมูล ช่วยแสดงผลข้อมูลเกี่ยวกับการไหลอย่างถูกต้องและครบถ้วน

Flow Meter เป็นเครื่องมือที่สำคัญและได้รับความนิยมในการใช้งานในหลายอุตสาหกรรมและสถานการณ์ต่างๆ ด้วยประโยชน์ที่มีอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นในการควบคุมกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม, การควบคุมการใช้น้ำในอาคารพาณิชย์, หรือการจัดการระบบไหลในการทำฟาร์มสัตว์ เลือกใช้ Flow Meter อย่างถูกต้องและเหมาะสมเพื่อรับประสิทธิภาพในการจัดการการไหลของของไหลอย่างมีประสิทธิภาพ

การเลือกใช้ Flow Meter

เลือกใช้ Flow Meter เหมาะสมเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อน โดยต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ เพื่อให้ได้รับผลลัพธ์ที่แม่นยำและถูกต้อง แต่วิธีการเลือก Flow Meter ที่เหมาะสมสามารถสรุปได้ดังนี้:

 1. แบบของไหล: ควรพิจารณาลักษณะของการไหลของสารที่ต้องการวัด เช่น การไหลแบบลมหรือการไหลของของเหลว
 2. อัตราการไหล: พิจารณาอัตราการไหลของปริมาตรหรือมวลที่ต้องการวัด เพื่อตัดสินใจเลือก Flow Meter ที่มีความแม่นยำที่เหมาะสม
 3. อุณหภูมิและความดัน: ต้องพิจารณาระดับอุณหภูมิและความดันของสารที่ต้องการวัด เพื่อเลือก Flow Meter ที่สามารถทนทานและทำงานได้ในสภาวะเหล่านี้
 4. ความแม่นยำ: สำคัญที่จะตรวจสอบความแม่นยำของ Flow Meter ที่ต้องการใช้ เพื่อให้แน่ใจว่าผลลัพธ์การวัดจะแม่นยำและถูกต้อง
 5. ความสามารถในการติดตั้งและบำรุงรักษา: ควรพิจารณาความพร้อมในการติดตั้งและบำรุงรักษา Flow Meter ที่คุณเลือก เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

การเลือกใช้ Flow Meter ที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณสามารถวัดการไหลอย่างถูกต้องและรับข้อมูลที่มีคุณภาพเพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ภาพเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น:

การเลือกใช้ flow meter

การติดตั้ง Flow Meter

ในส่วนนี้ เราจะอธิบายขั้นตอนและความสำคัญในการติดตั้ง Flow Meter อย่างถูกต้อง เพื่อให้ระบบสามารถวัดการไหลของของไหลได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ

เมื่อต้องการติดตั้ง Flow Meter จะต้องพิจารณาตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับการติดตั้ง เพื่อให้ตอบสนองความต้องการและลักษณะของระบบที่ใช้งาน อย่างไรก็ตาม ควรเลือกตำแหน่งที่เป็นระยะทางที่เหมาะสมและสะดวกในการดูแลรักษาและตรวจสอบ Flow Meter ในอนาคต

ในขั้นตอนต่อมา ควรติดตั้ง Flow Meter ตามคำแนะนำและวิธีการที่ผู้ผลิตระบุไว้ ซึ่งอาจรวมถึงการใช้งานและตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์และปลอดภัย

หลังจากติดตั้ง Flow Meter เสร็จสิ้นแล้ว จำเป็นต้องทดสอบการทำงานและการเชื่อมต่อเพื่อยืนยันความถูกต้องของระบบ การทดสอบจะช่วยตรวจสอบว่า Flow Meter สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและมีความแม่นยำที่ต้องการ และใช้งานได้ตามที่กำหนด

ต่อมา หมายเลขผลิตภัณฑ์จะต้องตรวจสอบการรักษาความสมบูรณ์ของระบบ Flow Meter เพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเสมอ การบำรุงรักษาสามารถทำโดยการตรวจสอบและทำความสะอาดเป็นระยะเวลา ๆ เพื่อป้องกันการเกิดอุปสรรคและความชำรุดของอุปกรณ์

วิธีการทดสอบ Flow Meter

การทดสอบ Flow Meter เป็นขั้นตอนที่สำคัญเพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์สามารถวัดการไหลอย่างถูกต้องและแม่นยำได้ วิธีการทดสอบสามารถแบ่งออกเป็นหลายวิธีขึ้นอยู่กับชนิดของ Flow Meter แต่ละประเภท

 1. ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการไหลและสัญญาณที่ออกจาก Flow Meter เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความแม่นยำของอุปกรณ์
 2. ทดสอบการเร่งเคลื่อนของ Flow Meter เพื่อตรวจสอบกระแสไหลในเวลาจริงและความคลาดเคลื่อน
 3. ทดสอบความแม่นยำของ Flow Meter เพื่อตรวจสอบว่ามีความผิดพลาดเกินกำหนดหรือไม่

การทดสอบ Flow Meter เป็นขั้นตอนที่สำคัญเพื่อให้สามารถใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างแม่นยำและเชื่อถือได้ โดยควรปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการทดสอบที่ระบุโดยผู้ผลิตและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

ผลการทดสอบ Flow Meter จะช่วยให้เราได้ข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือเกี่ยวกับการไหลของของไหลในระบบต่างๆ และสามารถช่วยในการตัดสินใจเพื่อปรับปรุงหรือปรับแต่งระบบได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้งานว่า Flow Meter ทำงานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

การบำรุงรักษา Flow Meter

การบำรุงรักษา Flow Meter เป็นสิ่งสำคัญในการรักษาประสิทธิภาพและช่วยให้ Flow Meter ทำงานได้อย่างถูกต้องตลอดเวลา

เพื่อให้การบำรุงรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นจะต้องทำการตรวจสอบและทำความสะอาดอย่างเป็นระยะเวลา

 • ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ: ตรวจสอบ Flow Meter อย่างสม่ำเสมอเพื่อตระหนักถึงสภาพและสภาวะการทำงานของอุปกรณ์
 • ทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ: ทำความสะอาด Flow Meter โดยล้างหรือใช้เครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อกำจัดสิ่งสกปรกที่อาจสะส่องต่อความแม่นยำของการวัด

นอกจากนี้ ควรปฏิบัติตามคำแนะนำและคำแนะนำจากผู้ผลิต Flow Meter เพื่อให้สามารถรักษาประสิทธิภาพของอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง

การบำรุงรักษา Flow Meter ยังเป็นวิธีการป้องกันการอุดตันและความชำรุดของอุปกรณ์ เช่น ตรวจสอบการทำงานและความสมบูรณ์ของท่อที่เชื่อมต่อกับ Flow Meter

การบำรุงรักษา Flow Meter เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาความถูกต้องและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ ดังนั้น ไม่ควรละเลยการตรวจสอบและทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ Flow Meter ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สรุป

Flow Meter เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมและวัดการไหลของของไหลในระบบต่างๆ ผ่านหลักการทำงานที่แตกต่างกันไปอย่างชัดเจน มีชนิดต่างๆ เช่น Electromagnetic Flow Meter, Rotameter, Turbine Flow Meter, Variable Area Flow Meter, Oval Gear Flow Meter ที่มีคุณสมบัติและการทำงานที่แตกต่างกัน คุณสมบัติในการวัดอัตราการไหลของปริมาตรและอัตราการไหลของมวล กำหนดความถูกต้องและประสิทธิภาพของอุปกรณ์นี้

การเลือกใช้และการติดตั้ง Flow Meter สำคัญในการออกแบบระบบ หรือการปรับปรุงระบบที่มีการไหล ต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น อุณหภูมิ, ความดัน, ลักษณะของของไหล และความแม่นยำที่ต้องการ การติดตั้ง Flow Meter ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและเกณฑ์การใช้งานที่ถูกต้องเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำและเชื่อถือได้

การบำรุงรักษา Flow Meter เป็นสิ่งสำคัญในการรักษาประสิทธิภาพและความถูกต้องของอุปกรณ์ ควรทำการตรวจสอบและทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการอุดตันและความชำรุดที่อาจเกิดขึ้น การบำรุงรักษาอย่างถูกต้องจะช่วยให้ Flow Meter ทำงานได้อย่างเชื่อถือได้ตามความต้องการ