เครื่องมือวัดการไหล คืออะไร – แนะนำ Flow Meter

เราพาคุณไปรู้จักกับ flow meter คือ อุปกรณ์สำคัญในการวัดอัตราการไหลของของไหล ตรวจสอบและควบคุมการใช้งานได้แม่นยำ.
สารบัญ

Flow Meter คือเครื่องมือที่ใช้ในการวัดอัตราการไหลของของไหลในท่อหรือระบบ โดยสามารถตรวจสอบและควบคุมการใช้งานได้อย่างแม่นยำ เครื่องมือวัดการไหลมีหลายประเภทและแบบต่างๆ เช่น Positive Displacement Meters, Inferential Meters, Oscillatory Flow Meters, Differential Pressure Meters, Electromagnetic Flow Meters, Ultrasonic Flow Meters, Mass Flow Measurement, และ Vortex Flow Meters.

ประโยชน์สำคัญ

 • Flow Meter ช่วยในการวัดอัตราการไหลของของไหลในท่อหรือระบบ
 • การใช้ Flow Meter ช่วยตรวจสอบและควบคุมการใช้งานได้อย่างแม่นยำ
 • มีหลายประเภทของ Flow Meter ที่เหมาะสมกับการใช้งานแตกต่างๆ

ประเภทของ Flow Meter และการใช้งาน

Flow Meter มีหลายประเภทที่ใช้ในการวัดการไหลและมีการใช้งานที่แตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น Positive Displacement Meters ที่ใช้หลักการแทนที่ในการวัดอัตราการไหล, Inferential Meters ที่ใช้การคำนวณปริมาตรจากภาชนะที่ถูกลำเรียงผ่านกังหัน, Oscillatory Flow Meters ที่ใช้หลักการแกว่งของชิ้นส่วนภายใน, Differential Pressure Meters ที่ใช้หลักการของการวัดค่าแรงดันตกคร่อม, Electromagnetic Flow Meters ที่ใช้หลักการทำงานตามกฎของฟาราเดย์ Faraday’s law, Ultrasonic Flow Meters ที่ใช้คลื่นความถี่เหนือเสียงในการวัดการไหล, Mass Flow Measurement ที่วัดอัตราการไหลของมวลความร้อน, และ Vortex Flow Meters ที่วัดอัตราการไหลโดยใช้หลักการวอร์เท็กซ์.

วิธีการทำงานของ Flow Meter

Flow Meter ทำงานโดยวัดอัตราการไหลของของไหลในท่อหรือระบบ โดยใช้หลักการต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับประเภทของ Flow Meter

 1. Positive Displacement Meters: ใช้หลักการแทนที่ ตัวอย่างเช่น Sliding vane, Oval gear meters, Lobed impeller, Oscillating piston, Nutating disc, Fluted rotor meters, และ Wet-type gas meters.
 2. Inferential Meters: ใช้การคำนวณปริมาตรจากภาชนะที่ถูกลำเรียงผ่านกังหัน เช่น Turbine meters, Woltman meters, Propeller-type flow meters, และ Impeller meters.
 3. Oscillatory Flow Meters: ใช้หลักการแกว่งของตัวของชิ้นส่วนภายใน เช่น Vortex flow meter, Vortex precession, และ Fluidic flow meters.
 4. Differential Pressure Meters: ใช้หลักการของการวัดค่าแรงดันตกคร่อม โดยใช้ Equation of continuity และสมการ Bernoulli’s equation เช่น Conditioning orifice plate, Venturi tube meter, Flow nozzle meters, และ Rotameter.
 5. Electromagnetic Flow Meters: ใช้หลักการตามกฎของฟาราเดย์ Faraday’s law เช่น Magflows หรือ EM Flow meter ที่ใช้วัดอัตราการไหลโดยใช้สนามแม่เหล็ก.
 6. Ultrasonic Flow Meters: ใช้คลื่อนที่ของคลื่นความถี่เหนือเสียงในการวัดการไหล เช่น อัลตร้าโซนิคโฟลว์มิเตอร์.
 7. Mass Flow Measurement: ใช้ในการวัดการไหลและปริมาณของเหลว.
 8. Vortex Flow Meters: ใช้หลักการวอร์เท็กซ์ในการวัด เช่น Vortex flow meter, Vortex precession.

Flow Meter ทำการวัดอัตราการไหลโดยใช้หลักการต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพและแม่นยำสำหรับแต่ละประเภท ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบและควบคุมการใช้งานได้อย่างแม่นยำ

The best way to understand how a Flow Meter works is to learn about the different principles employed by each type of Flow Meter. For example, Positive Displacement Meters use displacement as the main method of measurement, while Inferential Meters calculate volume based on containers passed through a constriction. Oscillatory Flow Meters rely on the oscillation of internal components, and Differential Pressure Meters measure pressure drop using equations of continuity and Bernoulli’s equation. Electromagnetic Flow Meters operate based on Faraday’s law of electromagnetic induction, Ultrasonic Flow Meters use high-frequency sound waves to measure flow, Mass Flow Measurement is used to measure both flow rate and quantity of a fluid, and Vortex Flow Meters utilize vortices for measurement.

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้งาน Flow Meter

การใช้งาน Flow Meter จะได้ผลมาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบหลายประการ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและความแม่นยำของการวัดอัตราการไหล ดังนั้น เราควรพิจารณาปัจจัยเหล่านี้อย่างถี่ถ้วนก่อนการเลือกใช้ Flow Meter

 • อุณหภูมิ: อุณหภูมิของสื่อที่ไหลผ่าน Flow Meter สามารถมีผลต่อการทำงานของเครื่องมือได้ ซึ่งควรคำนึงถึงช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการใช้งาน Flow Meter
 • ความหนืด: ความหนืดของสื่อที่ไหลช่วยกำหนดความต้านทานที่เกิดขึ้นในท่อหรือระบบ และสามารถมีผลต่อประสิทธิภาพของ Flow Meter
 • ความหนาแน่น: ความหนาแน่นของสื่อที่ไหลส่งผลต่ออัตราการไหลและความแม่นยำของ Flow Meter การระดับความหนาแน่นที่ต้องการในการใช้งาน Flow Meter ควรถูกพิจารณาอย่างถี่ถ้วน
 • แรงดัน: แรงดันของสื่อที่ไหลส่งผลต่ออัตราการไหล ระหว่างการเลือกใช้ Flow Meter ควรถูกต้องตามแรงดันที่ระบุในค่าที่เหมาะสม
 • ลักษณะของของไหล: ลักษณะของของไหล เช่น รูปร่างและคุณสมบัติพื้นฐานอื่น ๆ ของสื่อที่ไหล สามารถมีผลต่อการทำงานของ Flow Meter
 • ค่าความแม่นยำ: ค่าความแม่นยำที่ต้องการในการวัดอัตราการไหลสำคัญมาก ในการเลือกใช้ Flow Meter ควรพิจารณาค่าความแม่นยำที่เหมาะสมสำหรับงานที่จะนำ Flow Meter ไปใช้
ปัจจัย ผลในการใช้งาน Flow Meter
อุณหภูมิ มีผลต่อเลือกใช้ Flow Meter ที่เหมาะสมสำหรับอุณหภูมิสภาพงานที่กำลังจะนำไปใช้
ความหนืด ความหนืดของสื่อที่ไหลส่งผลต่อการทำงานและประสิทธิภาพของ Flow Meter
ความหนาแน่น ความหนาแน่นของสื่อที่ไหลส่งผลต่ออัตราการไหลและความแม่นยำของ Flow Meter
แรงดัน ความแรงดันของสื่อที่ไหลส่งผลต่อการทำงานและประสิทธิภาพของ Flow Meter
ลักษณะของของไหล ลักษณะของของไหลส่งผลต่อการทำงานและความแม่นยำของ Flow Meter
ค่าความแม่นยำ ค่าความแม่นยำที่ต้องการในการวัดอัตราการไหลสำคัญมากในการเลือกใช้ Flow Meter

Positive Displacement Meters

Positive Displacement Meters เป็นเครื่องวัดอัตราการไหลแบบใช้หลักการแทนที่เพื่อวัดปริมาตรของของไหลได้อย่างแม่นยำ หน้าที่หลักของ Positive Displacement Meters คือการวัดปริมาตรโดยใช้การเคลื่อนที่ของส่วนต่าง ๆ ภายในเครื่องวัด ชนิดของ Positive Displacement Meters ที่พบบ่อยก็ได้แก่ Sliding vane meters, Oval gear meters, Lobed impeller meters, Oscillating piston meters, Nutating disc meters, Fluted rotor meters, และ Wet-type gas meters เครื่องวัดแบบนี้มีความแม่นยำสูงและให้ผลการวัดที่เชื่อถือได้ในการใช้งาน Flow Meter

Comparison of Positive Displacement Meters

Positive Displacement Meters หลักการทำงาน การใช้งาน
Sliding vane meters แป้นสไลด์เคลื่อนที่ภายในท่อวัด มั่นใจได้ในการวัดปริมาตร
Oval gear meters ล้อเฉียงซึ่งช่วยในการวัดปริมาตร เหมาะสำหรับไหลที่มีความหนืด
Lobed impeller meters ส่วนของลูกหมูที่เคลื่อนที่ภายในห้องของไหล ปรับเข้ากับผสานของไหลได้
Oscillating piston meters ลูกสูบขับเคลื่อนเชิงสัญญาณภายในท่อวัด แม่นยำและตอบสนองได้ดี
Nutating disc meters ดิสก์ที่เคลื่อนที่ซึ่งสร้างการวัดปริมาตร ได้ผลการวัดที่คงที่
Fluted rotor meters เพลาที่ริมลึกซึ่งต่อเนื่องเพื่อการวัดปริมาตร การทำงานแม่นยำและคงที่
Wet-type gas meters สารสกัดน้ำซึ่งช่วยวัดปริมาตร เหมาะสำหรับวัดการไหลของก๊าซชนิดเหลว

Inferential Meters

Inferential Meters are flow meters that use indirect methods to measure flow rates, calculating volume based on containers arranged through constrictions. Popular types of inferential meters include:

 • Turbine meters
 • Woltman meters
 • Propeller-type flow meters
 • Impeller meters

These meters rely on various mechanisms to estimate flow rates accurately. Turbine meters, for example, use a turbine that rotates with the flow, converting the number of rotations into a volume measurement. Woltman meters utilize a turbine placed externally to allow for better readability and maintenance. Propeller-type flow meters use a propeller that spins along with the flow, and impeller meters measure velocity using an impeller rotating in response to the flow rate.

Our line of inferential meters offers diverse options to suit different flow measurement needs, ensuring accurate and reliable results.

Advantages of Inferential Meters

Inferential meters are commonly chosen for their versatility and cost-effectiveness. They can handle a wide range of flow rates and provide accurate measurements across various applications. These meters are especially valuable in scenarios where other types of flow meters may be limited.

Woltman meters, for instance, are suitable for large pipe diameters and high flow rates, while impeller meters work well with fluids containing particles. Turbine meters are ideal for both high-velocity and low-viscosity fluids, while propeller-type flow meters are commonly used in open channels or partially filled pipes.

Our inferential meter range allows for flexibility in choosing the right meter for each specific application, ensuring accurate flow measurement and control.

Oscillatory Flow Meters

Oscillatory Flow Meters เป็นเครื่องวัดอัตราการไหลที่ใช้หลักการแกว่งของตัวของชิ้นส่วนภายใน ซึ่งมีหลายชนิดที่รู้จักกันดี เช่น Vortex flow meter, Vortex precession, และ Fluidic flow meters ทั้งนี้ เครื่องวัดอัตราการไหลประเภทนี้มีการทำงานที่เฉพาะเจาะจงและมีประสิทธิภาพสูงในการวัดอัตราการไหลของของไหลในท่อหรือระบบต่าง ๆ

ตารางที่ 7: ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของ Oscillatory Flow Meters

ชนิดของ Flow Meter หลักการทำงาน คุณสมบัติพิเศษ
Vortex flow meter การวัดอัตราการไหลด้วยคลื่นแวว – ความคงทนและความแม่นยำสูง
– ไม่ต้องมีส่วนที่สัมผัสของของไหลทำให้ไม่มีการเสื่อมเสียงานได้
Vortex precession การวัดอัตราการไหลด้วยคลื่นแววที่มีการหมุน – วัดอัตราการไหลได้ในท่อชนิดใช้คนแบบขด เช่น ท่อรูปวงกลมหรือท่อมุม 90 องศา
– สามารถใช้วัดไหลของของไหลที่มีขนาดใหญ่
Fluidic flow meters การวัดอัตราการไหลโดยใช้หลักการของตัวอุปกรณ์แบบท่วมและฉีก – ความเร็วในการวัดและตอบสนองที่รวดเร็ว
– การวัดที่แม่นยำในเฉดสี

Differential Pressure Meters

Differential Pressure Meters เป็นเครื่องวัดอัตราการไหลที่ใช้หลักการของการวัดค่าแรงดันตกคร่อม โดยใช้ Equation of continuity และสมการ Bernoulli’s equation เช่น Conditioning orifice plate, Venturi tube meter, Flow nozzle meters, และ Rotameter.

Flow Meter Type Principle Advantages Disadvantages
Conditioning orifice plate Orifice plate with pressure taps – Simple design
– Low cost
– Suitable for high flow rates
– Pressure drop across the plate
– Requires accurate measurement of differential pressure
Venturi tube meter Converging and diverging tube sections – Less pressure drop compared to orifice plate
– Accurate measurement across a wide range of flow rates
– Higher cost than orifice plate
– Requires more space for installation
Flow nozzle meters Converging and diverging nozzle sections – High accuracy
– Suitable for high-pressure applications
– Pressure recovery requires additional energy input
– Limited turndown ratio
Rotameter Float inside a tapered tube – Simple and reliable
– Visual indication of flow rate
– Limited turndown ratio
– Subject to mechanical wear

Electromagnetic Flow Meters

สำหรับการวัดอัตราการไหล, เครื่องมือวัดแบบ Electromagnetic Flow Meters ใช้หลักการของการทำงานตามกฎของฟาราเดย์ Faraday’s law เพื่อให้วัดอัตราการไหลของของไหลได้อย่างแม่นยำ ฟาราเดย์ Faraday’s law กล่าวว่า “ค่าไฟฟ้าที่ผ่านตัวนำที่วางอยู่ภายในสนามแม่เหล็กจะเป็นอัตราส่วนของความเร็วของไหลน้ำในท่อ”

เครื่องมือวัดแบบ Electromagnetic Flow Meters นั้นเหมาะสำหรับการวัดอัตราการไหลของไหลที่มีความเร็วและการไหลสูง และสามารถใช้วัดไหลของของไหลที่นำไปใช้ในการสร้างไฟฟ้าได้ ซึ่งเครื่องมือวัดนี้มีความสามารถในการดูเด่นทางเทคโนโลยีและความแม่นยำในการวัดอัตราการไหล

Electromagnetic Flow Meters มีการทำงานแบบโดยใช้สนามแม่เหล็กในการวัดอัตราการไหล ซึ่งสนามแม่เหล็กใช้ในการสร้างกระแสไฟฟ้าตามหลัก Faraday’s law ที่กล่าวถึงข้างต้น โดยเครื่องมือวัดนี้ประกอบด้วยท่อที่เป็นตัวนำฟาราเดย์และใส่สนามแม่เหล็กรอบท่อ และอินเทอร์เฟซที่ดูแลในการวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นตามอัตราการไหลของของไหล

คุณสมบัติ ประโยชน์
สามารถวัดอัตราการไหลของของไหลที่นำไปใช้ในการสร้างไฟฟ้า ช่วยลดต้นทุนในการวัดอัตราการไหลและควบคุมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีความแม่นยำในการวัดอัตราการไหลที่สูง อ่านผลที่แม่นยำและเชื่อถือได้
เหมาะกับการใช้งานในไหลที่มีความเร็วและการไหลสูง ใช้ได้ในงานที่มีความต้องการเฉพาะเจาะจงและละเอียด

Ultrasonic Flow Meters

เครื่องวัดอัตราการไหลประเภท Ultrasonic Flow Meters เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดการไหลโดยใช้คลื่นความถี่เหนือเสียง หลักการทำงานของ Ultrasonic Flow Meters คือ ส่งคลื่นเสียงความถี่เหนือไปในท่อหรือระบบที่ต้องการวัดการไหล โดยคลื่นเสียงจะถูกส่งมานับค่าเวลาที่ใช้ในการเดินทางไป-กลับ และจากนั้นนำผลลัพธ์ที่ได้มาคำนวณเพื่อประมวลผลและแสดงผลอัตราการไหล

Ultrasonic Flow Meters มีความแม่นยำสูงและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่ต่ำ นอกจากนี้ยังสามารถวัดการไหลที่มีของขัดข้องหรือมีสารอันตรายได้ โดยไม่ต้องติดตั้งเซนเซอร์ภายในท่อ ซึ่งเป็นประโยชน์ในกรณีที่ท่อมีขนาดใหญ่หรือใช้กับสารเคมีที่อาจมีความเสี่ยงในการติดตั้ง

Ultrasonic Flow Meters

Ultrasonic Flow Meters มีประสิทธิภาพในการวัดอัตราการไหลที่แม่นยำและเที่ยงตรง อีกทั้งยังสามารถวัดการไหลที่มีความสูงและต่ำได้ ถูกนำมาใช้ในหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมน้ำและน้ำเสีย, อุตสาหกรรมเคมี, อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ, อุตสาหกรรมพลังงาน, และอุตสาหกรรมระบบการทำงานและการจัดเก็บสาร

คุณสมบัติของ Ultrasonic Flow Meters

คุณสมบัติ รายละเอียด
ความแม่นยำ มีความแม่นยำสูงในการวัดอัตราการไหล
คานล้อมสะท้อน สามารถคำนวณคานล้อมสะท้อนของน้ำได้
การสั่งสัญญาณทางไร้สาย สามารถทำงานทางไร้สายได้
การตรวจจับความต่างเฟส สามารถตรวจจับความต่างเฟสระหว่างสองช่องทางได้

โดย Ultrasonic Flow Meters ถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการวัดอัตราการไหล ซึ่งแม้ว่าจะมีความซับซ้อนในการใช้งานบางครั้ง แต่ยังคงเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมในการประเมินและวัดการไหลในกระบวนการหลาย ๆ องค์กร และอุตสาหกรรม

สรุป

Flow Meter เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดอัตราการไหลของของไหลในท่อหรือระบบ โดยมีหลายประเภทที่ใช้ในการวัดอัตราการไหลและมีการสรุปคือ:

– เครื่องวัดแบบ Positive Displacement Meters ที่ใช้หลักการแทนที่และเปลี่ยนค่าปริมาณของไหลเป็นอัตรา

– เครื่องวัดแบบ Inferential Meters ที่ใช้การคำนวณปริมาตรจากภาชนะที่ถูกลำเรียงผ่านกังหัน

– เครื่องวัดแบบ Oscillatory Flow Meters ที่ใช้หลักการแกว่งของชิ้นส่วนภายใน เป็นต้น

การใช้งาน Flow Meter ได้รับผลจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น อุณหภูมิ, ความหนืด, ความหนาแน่น, แรงดัน, ลักษณะของของไหล, และความแม่นยำ ดังนั้น การเลือกใช้ Flow Meter ควรพิจารณาปัจจัยเหล่านี้เพื่อให้การใช้งานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำ

Flow Meter เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญในการวัดอัตราการไหลและควบคุมการใช้งาน ให้สามารถตรวจสอบและควบคุมงานได้อย่างแม่นยำ