วัดอัตราการไหลมีกี่แบบ – เรียนรู้ได้ที่นี่!

ค้นพบหลากหลายแบบของ flow meter ทำความเข้าใจการทำงาน ลักษณะ และเลือก flow meter ที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณได้ทันที.
สารบัญ

การวัดการไหลคือวัดปริมาตรของไหลที่ไหลผ่านท่อหรือช่องทางการไหลใด ๆ ในหนึ่งหน่วยเวลา มีหลายแบบของ flow meter ที่ใช้ในการวัดอัตราการไหล แต่ละแบบมีลักษณะและวิธีการทำงานที่แตกต่างกัน นอกจากนี้การเลือก flow meter ที่เหมาะสมกับงานของคุณยังต้องพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ เช่น ประเภทของของไหลที่ต้องการวัด, อัตราการไหล, ความแม่นยำที่ต้องการ และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในบทความนี้เราจะศึกษาเกี่ยวกับ flow meter และวิธีการเลือกใช้งานอย่างถูกต้องในแต่ละกรณี

สารบัญ สิ่งที่ควรจำ:

 • Flow meter มีหลายแบบที่ใช้ในการวัดอัตราการไหล
 • การเลือก flow meter ต้องพิจารณาประเภทของของไหล, อัตราการไหล, ความแม่นยำ, และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • Flow meter ช่วยในการวัดการไหลเชิงปริมาตรและเชิงมวล
 • Flow meter อื่นๆ ที่ใช้ในการวัดการไหลรวมถึง Vortex flow meter, Ultrasonic flow meter, อัลตราโซนิค, Electromagnetic flow meter, โฟลมิเตอร์ไฟฟ้าแม่เหล็ก, และปริมาตรของไหลที่พลังงานแสง
 • การเลือกใช้ Flow meter ควรพิจารณาตัวแปรที่มีผลต่อและเอื้อมีอะไรบ้าง

บทนำถึงหลักการการวัดการไหล

การวัดการไหลคือการวัดปริมาตรของไหลที่ไหลผ่านท่อหรือช่องทางการไหลใด ๆ ในหนึ่งหน่วยเวลา อัตราการไหลขึ้นอยู่กับความเร็วและพื้นที่หน้าตัด ซึ่งสามารถคำนวณได้จากสมการ Q = v * A โดยที่ Q คืออัตราการไหลของปริมาตร, v คือความเร็ว, และ A คือพื้นที่หน้าตัด การวัดการไหลสามารถทำได้ในหลายหน่วยบ่งชี้ เช่นลิตรต่อวินาที, มิลลิลิตรต่อนาที, และเมตรกิโลกรัมต่อวินาที การเลือกประเภทของ flow meter จำเป็นต้องพิจารณาหลายปัจจัย เช่น ประเภทของของไหลที่ต้องการวัด, อัตราการไหล, ความแม่นยำที่ต้องการ, และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ประเภทการวัดการไหล

การวัดการไหลมีการแบ่งประเภทตามลักษณะของเครื่องวัดอัตราการไหล โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือการวัดการไหลเชิงปริมาตร และการวัดการไหลเชิงมวล

การวัดการไหลเชิงปริมาตรเป็นการวัดปริมาตรของไหลที่ไหลผ่านเครื่องมือวัดอย่างต่อเนื่องในหนึ่งช่วงเวลา เช่น Flow meter ประเภทนี้มีการใช้งานมากที่สุด

ในขณะที่การวัดการไหลเชิงมวลคือการวัดมวลของไหลที่ไหลผ่านเครื่องมือวัดอย่างต่อเนื่องในหนึ่งช่วงเวลา

ประเภทการวัด ลักษณะ ตัวอย่าง
การวัดการไหลเชิงปริมาตร วัดปริมาตรของไหล Flow meter ปริมาตร
การวัดการไหลเชิงมวล วัดมวลของไหล Flow meter มวล

การวัดการไหลเชิงปริมาตร

การวัดการไหลเชิงปริมาตรคือการวัดปริมาตรของไหลที่ไหลผ่านเครื่องมือวัดอย่างต่อเนื่องในหนึ่งช่วงเวลา

ตัวอย่าง Flow meter ประเภทนี้ได้แก่ โฟลมิเตอร์ปริมาตร เครื่องวัดปริมาตรของไหลที่ไหลผ่านตัวลูกลอย ตารางบิน, ตัวบ่งชี้แบบเกลียว, ตัวบ่งชี้ที่ดิจิตอล

Flow meter ปริมาตรเป็นวิธีการวัดการไหลที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เพราะมีความแม่นยำสูงและใช้งานง่าย ตัว Flow meter ปริมาตรสามารถวัดอัตราการไหลของปริมาตรได้ในหลายหน่วยบ่งชี้ เช่น ลิตรต่อนาที, มิลลิลิตรต่อวินาที, และเมตรกิโลกรัมต่อวินาที

ตารางเปรียบเทียบ Flow meter ปริมาตร

Flow Meter ลักษณะการทำงาน ความแม่นยำ ช่วงการวัดปริมาตร
โฟลมิเตอร์ปริมาตร วัดปริมาตรของไหลที่ไหลผ่านตัวลูกลอย สูง ลิตรต่อนาที, มิลลิลิตรต่อวินาที, เมตรกิโลกรัมต่อวินาที
เครื่องวัดปริมาตรของไหลที่ไหลผ่านตัวลูกลอย วัดปริมาตรของไหลที่ไหลผ่านตัวลูกลอย สูง ลิตรต่อนาที, มิลลิลิตรต่อวินาที, เมตรกิโลกรัมต่อวินาที
ตารางบิน วัดปริมาตรของไหลที่ไหลผ่านตัวลูกลอย สูง ลิตรต่อนาที, มิลลิลิตรต่อวินาที, เมตรกิโลกรัมต่อวินาที
ตัวบ่งชี้แบบเกลียว วัดปริมาตรของไหลที่ไหลผ่านตัวลูกลอย สูง ลิตรต่อนาที, มิลลิลิตรต่อวินาที, เมตรกิโลกรัมต่อวินาที
ตัวบ่งชี้ที่ดิจิตอล วัดปริมาตรของไหลที่ไหลผ่านตัวลูกลอย สูง ลิตรต่อนาที, มิลลิลิตรต่อวินาที, เมตรกิโลกรัมต่อวินาที

ในตารางเปรียบเทียบ Flow meter ปริมาตรข้างต้น เราสามารถเห็นการเปรียบเทียบและความแตกต่างของแต่ละประเภทของ Flow meter ที่ใช้ในการวัดปริมาตร พิจารณาได้ว่า Flow meter ปริมาตรเช่น โฟลมิเตอร์ปริมาตร และเครื่องวัดปริมาตรของไหลที่ไหลผ่านตัวลูกลอย เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความแม่นยำสูงและเป็นเครื่องมือวัดอย่างต่อเนื่องในหนึ่งช่วงเวลา

การวัดการไหลเชิงมวล

การวัดการไหลเชิงมวลเป็นกระบวนการวัดมวลของไหลที่ไหลผ่านเครื่องมือวัดอย่างต่อเนื่องในหนึ่งช่วงเวลา โดยมีเครื่องมือ Flow meter ประเภทนี้มีความสามารถในการวัดอัตราการไหลของมวลในหน่วยของน้ำหนัก หรือการนำปริมาตรของไหลมาแปลงเป็นมวล โดยสามารถใช้รูปแบบการวัดต่าง ๆ เช่น

 • โฟลมิเตอร์มวล
 • เครื่องวัดมวลของไหลที่ไหลผ่านตัวลูกลอย
 • ตัวบ่งชี้แบบเกลียว
 • ตัวบ่งชี้ปริมาตรของไหลที่ไหลผ่านตัวลูกนม
 • ปริมาตรของไหลที่สัญญาณอิเล็กทรอนิกส์
 • สายการบินตัวบ่งชี้น้ำหนัก

Flow meter ในการวัดการไหลเชิงมวลเป็นอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานในหลายภาคส่วน เช่น อุตสาหกรรม, น้ำประปา, น้ำเสีย, น้ำมัน, และอื่น ๆ โดยมีความแม่นยำสูงและสามารถทำงานได้ในสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน การเลือกใช้ flow meter ที่เหมาะสมต้องพิจารณาคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น ประเภทของของไหลที่ต้องการวัด, อัตราการไหลของมวล, ความแม่นยำที่ต้องการ, และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ในการวัดมวลของไหล

ประเภท Flow meter ลักษณะการทำงาน การใช้งาน
โฟลมิเตอร์มวล วัดค่ามวลของไหลที่ไหลผ่านตัวลูกลอย ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น น้ำมัน, น้ำเสีย
เครื่องวัดมวลของไหลที่ไหลผ่านตัวลูกลอย วัดค่ามวลของไหลที่ไหลผ่านตัวลูกลอย ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น น้ำประปา, น้ำมัน
ตัวบ่งชี้แบบเกลียว วัดค่ามวลของไหลที่ไหลผ่านตัวบ่งชี้แบบเกลียว ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น น้ำประปา, ไอน้ำ
ตัวบ่งชี้ปริมาตรของไหลที่ไหลผ่านตัวลูกนม วัดค่าปริมาตรของไหลที่ไหลผ่านตัวลูกนม ใช้ในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์, สถาปัตยกรรม
ปริมาตรของไหลที่สัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ วัดค่าปริมาตรของไหลที่ไหลผ่านตัวลูกนม ใช้ในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์, สถาปัตยกรรม
สายการบินตัวบ่งชี้น้ำหนัก วัดค่าปริมาตรของไหลที่ไหลผ่านตัวลูกนม ใช้ในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์, สถาปัตยกรรม

การวัดการไหลแบบอื่นๆ

การวัดการไหลยังมีประเภทอื่นๆ ที่ใช้หลักการวัดที่แตกต่างกัน นอกเหนือจาก flow meter ปริมาตรและ flow meter มวลที่เราได้เรียนรู้มาแล้ว ยังมีเครื่องมือวัดการไหลอื่นๆ ที่มีประสิทธิภาพและความแม่นยำในการทำงานที่เสมือนจริง เช่น Vortex flow meter, Ultrasonic flow meter, อัลตราโซนิคหมายเลขบางตัว, Electromagnetic flow meter, และ โฟลมิเตอร์ไฟฟ้าแม่เหล็ก ในการเลือกใช้เครื่องมือวัดนี้ซึ่งส่งผลให้คุณสามารถวัดปริมาตรของไหลได้โดยแม่นยำ และใช้งานได้ในหลากหลายสภาพแวดล้อม

Vortex flow meter

โดยเครื่องมือวัดแบบ Vortex flow meter จะใช้หลักการในการสร้างความเข้มแรงในการสร้างวรรณคดีบริเวณการไหล โดยจะมีปลายจับตู้สัญญาณอยู่บริเวณอันดับหลังของผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดสัญญาณความถี่สูง โดย Ultrasonic flow meter เป็นเครื่องมือที่สามารถวัดอัตราการไหลได้ทั้งของน้ำและของแก็ส โดยมีความแม่นยำสูงและไม่มีส่วนที่มีการหมุน นอกจากนี้ยังมีอุตราโซนิคที่จะวัดอัตราการไหลแบบซับซ้อนสูงเช่นกัน โดยภาพรวมแล้ว flow meter แบบที่เลือกใช้จะต้องเหมาะสมกับความต้องการและสภาพแวดล้อมในการทำงานของคุณ

ตัวแปรที่มีผลต่อการเลือกใช้ Flow Meter

ในการเลือกใช้ Flow Meter เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จำเป็นต้องพิจารณาตัวแปรต่างๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการโดยแม่นยำ

 • อุณหภูมิ: ความร้อนหรือความเย็นของสภาพแวดล้อมสามารถมีผลต่อการวัดไหลและอาจจำเป็นต้องเลือก Flow Meter ที่สามารถทนทานต่ออุณหภูมิสูงหรือต่ำได้
 • ความดัน: ความดันของของไหลอาจมีผลต่อความแม่นยำของการวัด จึงต้องเลือก Flow Meter ที่สามารถทนทานความดันหรือมีการปรับขนาดให้ได้สอดคล้องกับความดันที่ต้องการ
 • เนื้อตัวในการไหล: ลักษณะของเนื้อตัวของของไหลอาจมีผลต่อความแม่นยำและประสิทธิภาพของ Flow Meter ที่ใช้ จำเป็นต้องพิจารณาว่าต้องการวัดไหลแบบของไหลเหลว หรือของไหลแบบอ่อนแรง เพื่อที่จะเลือก Flow Meter ที่เหมาะสม
 • ภาพรวมสภาพแวดล้อมในการทำงาน: สภาพแวดล้อมที่ Flow Meter จะใช้งานในนั้นอาจมีสิ่งที่ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของผลลัพธ์ เช่น ความร้อน, ความชื้น, และความเปียกชื้น จำเป็นต้องพิจารณาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับ Flow Meter ที่ใช้งาน

สรุป

การวัดอัตราการไหลมีหลายแบบ เช่น flow meter ปริมาตร, flow meter มวล, โฟลมิเตอร์, อัลตราโซนิค, Ultrasonic flow meter, Electromagnetic flow meter, Vortex flow meter เลือก flow meter ที่เหมาะสมกับงานของคุณโดยพิจารณาตัวแปรต่างๆ เช่น ประเภทของของไหล, อัตราการไหล, ความแม่นยำที่ต้องการ, และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตัว flow meter แต่ละแบบมีลักษณะและวิธีการทำงานที่แตกต่างกัน การเลือก flow meter เหมาะสมจะช่วยให้งานของคุณประสบความสำเร็จและเติบโตได้อย่างยั่งยืน.